Quiz Owend ofgesot

Am Kader vun de Mesurë vun der Regierung géint d’Verbreede vum Coronavirus ass all Veranstaltung mat méi wéi 100 Leit an engem geschlossene Raum verbueden, sou dass mir leider schwéieren Häerzens eise Quiz Owend mussen ofsoen.

Weider Info iwwert de Coronavirus fënns du um Site vun der Regierung:

https://www.gouvernement.lu/coronavirus