De Centre de Promesses Bartreng spendt 200.000 EUR fir den Télévie!

Déi Bartrenger Clibb a Veräiner, mat der Gemeng Bartreng, hunn ingesamt 200.000 EUR fir den Télévie zësummebruecht a gespendt! Fotoën vun de Bartrenger Guiden a Scouten um Groussen Télévie Dag zu Bartreng fannt Dir op www.Facebook.com/LGSbartreng

Merci fir Äer Generositéit an de Bénévolat!

Alleguer d’Fotoën vum Groussen Télévie Dag zu Bartreng fannt Dir op www.Facebook.com/TelevieBartreng