Äddi 2020

Déi Bartrenger Guiden a Scouten wënschen dir an denger Famill e gudde Rutsch an dat Neit Joer 2021!

#bleiftgesond

Vergiess net, eis Fotoën vun eiser Krëschtaktioun ze kucken:

facebook.com/lgsbartreng